Nuorisolaki

Nuorisolain (1285/2016) tarkoitus on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain lähtökohtina on yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö. Nuorisotyö osaltaan toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja tavoitteita niin kunnissa kuin kansalaisjärjestöissä.

Nuorisotyön kuvaus

Nuorisotyön kohderyhmä on kaikki alle 29-vuotiaat. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisopolitiikka määritetään nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Nuorisotoiminnalla
nuorten omaehtoista toimintaa.

Nuorisotyön keskeiset tehtävät, tavoitteet ja kattavuus

Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessa nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kunta voi tarvittaessa järjestää etsivää nuorisotyötä. Tällöin kunta nimeää etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan kunnan viranhaltijan tai työsopimussuhteisen henkilön. Etsivän nuorisotyön tehtävää hoitavalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Lakiin on lisätty säännökset tilanteista, joissa salassapitosäännösten estämättä tiettyjen viranomaisen tulisi luovuttaa etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren tavoittamista varten, jotta nuorelle voitaisiin tarjota varhaista tukea. Nuorelle ei säädettäisi velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua palvelua.

Keuruulla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaa II asteen nivelvaiheen opinto-ohjaaja Kaija Yrjänä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 040 341 6435.

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285