Nuorisolaki

Nuorisolain (72/2006) tarkoitus on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain arvot ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisotyö osaltaan toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja tavoitteita niin kunnissa kuin kansalaisjärjestöissä.

Nuorisotyön kuvaus

Nuorisotyön kohderyhmä on kaikki alle 29-vuotiaat. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Aktiivisella kansalaisuudella tarkoitetaan nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Nuorisopolitiikka määritetään nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Sosiaalinen vahvistaminen tarkoittaa nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nuorisotyön keskeiset tehtävät, tavoitteet ja kattavuus

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaesa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Nuorisolaissa on kuvattu kuntien nuorisotyön tavoitteelliset palvelut. Ne eivät ole subjektiivisia oikeuksia mutta hyvin hoidettu kunnallinen nuorisotyö koostuu näistä palveluista. Nuorisotyössä on keskeistä ammatillinen osaaminen ja vapaaehtoistoiminta. Kunnallisen itsehallinnon mukaisesti jokainen kunta päättää omasta nuorisotyöstään ja -politiikastaan. Pienten kuntien osalta palvelujen järjestäminen voi tarkoittaa kuntien välistä yhteistyötä. Nuorisopolitiikassa korostuu monialainen yhteistyö kunnan toimialojen ja paikallistason valtionviranomaisten kanssa.

Lähde: www.thl.fi

 

Etsivä nuorisotyö voimaan 1.1.2011

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunta voi tarvittaessa järjestää etsivää nuorisotyötä. Tällöin kunta nimeää etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavan kunnan viranhaltijan tai työsopimussuhteisen henkilön. Etsivän nuorisotyön tehtävää hoitavalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Lakiin on lisätty säännökset tilanteista, joissa salassapitosäännösten estämättä tiettyjen viranomaisen tulisi luovuttaa etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren tavoittamista varten, jotta nuorelle voitaisiin tarjota varhaista tukea. Nuorelle ei säädettäisi velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua palvelua.

Keuruulla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaa II asteen nivelvaiheen opinto-ohjaaja Kaija Yrjänä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 040 341 6435.